Школска библиотека

Школска библиотека се налази у поткровљу школе. Површина коју заузима библиотека износи 27 m2. Од техничке опреме библиотека поседује рачунар са приступом на интернет и штампач. Не поседује читаоницу али поседује 3 читаоничка стола.

У нашој библиотеци можете наћи лектире, бајке, басне, популарне књиге, енциклопедије, речнике, приручнике, белетристику, литературу из уметности, друштвених и природних наука. Библиотека поседује и некњижну грађу (аудио дискови, DVD дискови и CD-ROM дискови).

Књиге су смештене у отвореним полицама, а део библиотечког фонда се налази и у ормарима у ходнику. Школска лектира има своје посебно место на полицама. Часописи су смештени у нижим деловима полица како би ученици лако могли да их узму и прегледају. Остале публикације су разврстане по категоријама. Нови наслови се издвајају у посебном делу како би били уочљивији.

Сви ученици школе и запослени у њој имају чланске карте и на располагању им је коришћење целокупног библиотечког фонда. Позајмљену књигу ученици су дужни да врате у року од 15 дана од дана издавања, а у посебним случајевима имају право да додатно продуже рок на још 15 дана. Наставно особље и стручни сарадници могу задужити књижну грађу на годину дана (ток школске године). Члан библиотеке је дужан да позамљену књигу чува од оштећења. Уколико је изгуби или оштети, обавезан је да купи или замени исту, у договору са бибилиотекаром школе.

О књигама које нису враћене у одређеном року, ученици се обавештавају преко спискова који се достављају разредним старешинама.У библиотеци ради Сандра Антић, професор разредне наставе. Библиотека је отворена четвртком, петком и сваке друге среде. Рад школске библиотеке одвија се под стручним надзором Народне библиотеке “Илија М. Петровић” Пожаревац.

 Ослушкујући потребе и интересовања ученика од почетка ове школске године библиотека је обогатила свој књижни фонд са 178 нових наслова и 64 наслова са листе публикација које је одобрило Министарство просвете, науке и технолошког развоја. Осим реализовања креативних радионица, конкурса на нивоу школе, библиотека на крају школске године награђује књигом ученике са највећим бројем прочитаних књига.

Под појмом библиотеке не подразумева се само простор где се сакупљају и чувају књиге, него и простор у коме се одвијају сазнајни процеси.

Своју васпитно-образовну функцију библиотека остварује кроз рад са ученицима пружајући им информације из свих области знања. Библиотека осигурава приступ садржајима који ће ученике подстаћи на заснивање различитих идеја корисних у процесу учења, самостално приступање истраживачком раду, вредновање и правилан одабир материјала. У библиотеци ученици развијају машту, формирају своје читалачке навике, долазе до различитих сазнања и на тај начин проналазе смернице за даље целоживотно учење.

Ученици доласком у библиотеку развијају своје комуникацијске, истраживачке способности, откривају своја интересовања, афинитете, снаге али и слабости. Осим што је посредник у сазнавању библиотека  је и учесник у усвајању културних и естетских вредности као и  изграђивању комплетне личности деце и младих