Пројекат „Учимо сви заједно”

Пројекат „Учимо сви заједно” спроводе Министарство просвете науке и технолошког развоја и УНИЦЕФ, уз подршку Делегације Европске уније у Србији.

Основни циљ пројекта је обезбеђивање једнаког приступа и квалитета образовања за децу из осетљивих група кроз подршку деци, наставницима и стручним сарадницима у школама.

Очекивани исходи су унапређени квалитет инклузивне образовне праксе планирања и пружања подршке деци којој је потребна додатна образовна подршка.Обука обухвата три модула.

Модул 1.

„Наставници као носиоци квалитетног образовања за децу” чији је циљ унапређивање компентеција наставника за инклузивно образовање и примену савремених принципа инклузивне педагогије.

Обука обухвата три тематске целине, а унутар њих лекције које се баве различитим аспектима инклузивног образовања:

  • Тема 1. Теоријски, емпиријски и образовнополитички ослонци инклузивниг образовања
    Тема 2. Улоге наставника и других актера у развоју инклузивног образовања
    Тема 3. Развој инклузивне културе и праксеМодул 2.

„Активност за подршку свим ученицима – диференијација наставе”, има за циљ оснаживање учесника за планирање и реализацију диференциране наставе која подржава учење и напредовање сваког детета.

Обука обухвата три тематске целине и унутар њих лекције које се баве различитим аспектима диференциране наставе:

  • Тема 1. Диференцијација наставе и учења
    Тема 2. Упознавање са основним аспектима диференцијације
    Тема 3. Планирање диференциране наставе

Наша школа је у школској 2022/23. години започела пројкат и прошла кроз два модула. Обука је оснажила наставнике да прате и процењују инклузивност сопствене професионалне праксе, професионалне праксе колега, као и доминантне праксе на нивоу школе, где су се и током обуке наставници упознали са принципима који се заснивају на диференцијацији наставе и учења, препознали улогу и значај диференцијације наставе и учења у контексту инклузивног образовања и унапредили своје компетенције за планирање и примену диференциране наставе.