Пројекат „Учимо сви заједно”

Пројекат „Учимо сви заједно” спроводе Министарство просвете науке и технолошког развоја и УНИЦЕФ, уз подршку Делегације Европске уније у Србији.

Основни циљ пројекта је обезбеђивање једнаког приступа и квалитета образовања за децу из осетљивих група кроз подршку деци, наставницима и стручним сарадницима у школама.

Очекивани исходи су унапређени квалитет инклузивне образовне праксе планирања и пружања подршке деци којој је потребна додатна образовна подршка.



Обука обухвата три модула.

Модул 1.

„Наставници као носиоци квалитетног образовања за децу” чији је циљ унапређивање компентеција наставника за инклузивно образовање и примену савремених принципа инклузивне педагогије.

Обука обухвата три тематске целине, а унутар њих лекције које се баве различитим аспектима инклузивног образовања:

  • Тема 1. Теоријски, емпиријски и образовнополитички ослонци инклузивниг образовања
    Тема 2. Улоге наставника и других актера у развоју инклузивног образовања
    Тема 3. Развој инклузивне културе и праксе



Модул 2.

„Активност за подршку свим ученицима – диференијација наставе”, има за циљ оснаживање учесника за планирање и реализацију диференциране наставе која подржава учење и напредовање сваког детета.

Обука обухвата три тематске целине и унутар њих лекције које се баве различитим аспектима диференциране наставе:

  • Тема 1. Диференцијација наставе и учења
    Тема 2. Упознавање са основним аспектима диференцијације
    Тема 3. Планирање диференциране наставе

Наша школа је у школској 2022/23. години започела пројкат и прошла кроз два модула. Обука је оснажила наставнике да прате и процењују инклузивност сопствене професионалне праксе, професионалне праксе колега, као и доминантне праксе на нивоу школе, где су се и током обуке наставници упознали са принципима који се заснивају на диференцијацији наставе и учења, препознали улогу и значај диференцијације наставе и учења у контексту инклузивног образовања и унапредили своје компетенције за планирање и примену диференциране наставе.